Masahiro Shino, Ouzimi House, Tokyo, Japan, 1962

Masahiro Shino, Ouzimi House, Tokyo, Japan, 1962

Masahiro Shino, Ouzimi House , Tokyo, Japan, 1962

shiono-1962-oizumi-2.jpg

shiono-1962-oizumi-1.jpgshiono-1962-oizumi-3.jpg